שדח ןדיע 3 תדייצ דש

שמות חלופיים: שדח ןדיע Sleer 3 דש
.תואלקחב קוסעלו אבצ רוציל ,הכלממ תונבלו הלכלכה תא חתפל םילוכי תויגטרטסא יבבוח .ןקחשה לע קרו ךא יולת רצויה תאו ןפקותה תויהל ימ
 

לשחק גם