Slaer s Neuve Era דש

שמות חלופיים: שדח ןדיע Sleer 3 דש
.רדהנ קחשמ New Era

3 תדייצ דש

.תגשגשמ ותוא ךופהלו םהלשמ הנידמ חתפל םילוכי םיקזחה קר ,םישלחל םיוולשה םייחה .הזה ילאוטריווה םלועה יבחר לבגומ יתלב חוכ לבקל לכות ,הנובנ השיג םע ,לובלבו סוא .קזחה תייצל שלחו ,םוקיה לש תוקוחרה תוניפה תא ץפנ תויהל ירולג

.תואלקחב םיקסועו אבצ רוציל ידכ ,הכלממ תונבלו הלכלכה תא חתפל םילוכי תויגטרטסא י 3 iPlayer הוולשו םולש לש רוביגה תתל תומיענו תולצומ תואטמס םע הריטה לש תוהובגה

.הנושאר הנזהה תעב ,דבלב תחא םעפ רובע .תויתרבח תותשר ךרד תוריהמ תומושת ינצחלב שמתשהל וא ,ינורטקלא ראוד תבותכ ןיזהל ן .םיגשיההו רשועה לכ לע הרימש ךות ,רישכמ לכמ לבקל םילוכי םינקחש ,ךנובשחב ,ךבוסמ

.רוביגה לש תולוכיה רוזאב תנכוש איה

:םילדבה המכ שי לבא ,הווש טעמכ אוה וללה תוחמתהה ימוחת לכ ,םחול וא תשק ,ם .ילרטסאה רושימב רוביגל ךופהל תונורשיכ ןווגמ לש יוליג לא ותוא חולשל לוכי התא ,ן .םינמזב םחוכ לדגי םוסק ןח םיינבוא םע םיבצועמ םה םאו ,הריציל םיטקייבוא ידי לע ם

.הזחשה ירושיכו הרשכה רובע םירדהנ בשחמ תנכות תוצלפמ ידי לע טלשנ .יופצ יתלב תויהל לוכי הז בירי ,המחול לש תוקיטקט לע בטיה בושחל ךירצ שמתשמהש המ

.רבכ תמייק הצובקל ףרטצהל וא הדליג רוציל לוכי התא ,םירבח םע תווצ .דיחי םינימז אל תונורתי הברה ןתונ הז דעצ .םימלענ םהש הליהקהמ האיציב ,תותומע ירבחל קר םינימז הדליגה םירושיכה תא ,ישילשו

 

לשחק גם