םילאה לש ברק

שמות חלופיים:
.סופמילוא יקוח לע םילאה ברק קחשמ

.םילאה לש ןפדפד ססובמ קחשמ ברק םיטלוב ןהיניב ,םיבר םיקחשמ ירצומ לש סיסבה תא וו

.ויבא םע דדומתהל ץלאנ אוהו ,םלועה ארוב לש דלי תויהל ךפוה שדח ןקחש לכ .וליפהל ןמז הזו ,ץירע ךפה אוה

.םולשת אלל גצומ קחשמה יכ ,וישכע קחשל םילאה ברקב םכתא ענומ אל רבד םוש .םירואטנקו םירואטונימו ,פולקיק םע םיינחלס םידש ,םינכוסמ echidnas ,ארונ םינאטיט

.רתויב יניצר בירי דומעל אלש ימל ,הטיחשה תוטיש רפסמ ריאשה אוה .תיניצר תודגנתה עיצהל לגוסמ אל אוה ,ידמ רתוי וילא בורק ורחבייש רשאכ לבא .םילאה לש שדקמה תיבב םירזוע השימח דע חיוורהל תונמדזהה תא םג ומכ ,תונורשכ רתוי

.הרסח אל רשא ,תומישמ עצבל ידכ השרדנש םיקחשמ 'חמ רידגה רבכ םא

.סורברס עוגר ,םינאטיטה ןסרל ,תוצלפמ םע דדומתהל ךירצ התא .םירחא םיקיתע םירוציו םירואטונימו ,פולקיק םע השיגפ - רתוי תנכוסמ הדובע םע דדומ

.יתימא ףסכ תרומת רכמנו רתויב תושקה תומישמה רובע ןתינ בהז לבא ,תולקב הז תא לבקל

.תוילאמינימ תונוכת םע שדח דחא תונקל ףידע וא ,ןשיה רבדה תא בוזעל ,םירוסייה תא ת

.הלבקתהש תונמוימה רבגי ךכ ,סובה היה רשאמ קצומ דועו תוישומיש תויונמוימ לש הפמ ח

.תותירב דחאתהל - תצלפמ לכ סיבהל לוכיש המצוע בר חוכל ךופהל ידכו

 

לשחק גם