רוביג ברק

שמות חלופיים: Rage סואכ
.םיסותימ לש ויתובקע לע :קחשמ ברק ירוביג

.שמש zaglotnet ריירנפ עשורמה באזה רשאכ ,הכשחה ךות לא הלילצ םע ליחתי רשא ,םלועה .הקימנידהו עבצב הלא לרוג ירה םיעוריאלו םיסרופ קחשמה ברק ירוביג לבא ,םהלש דצב י

.םידממ וד סוטמ השענ הזש תורמל ,יביטקרטא ,ירוקמה תא בזע עוצעצ

.Skuld – םילאה םלועל גיצנו ,Asgard לא םירחאה םילאה תאו רו'ת יקול ,ןידוא

.קחשמה ברק ירוביג תא קחשמ התא םא ,םילאה ןיב תיבב היהת התא

.הדובעה לע םתיא תכללו ,םידמעומה תוכיא תא ןוחבל .תונורתי לכ תא לבקמ וניאש והשמ ידי לע חסומ תויהל ךרוצ ןיא – יבויח עגר תו

.תוליעיו תוריהמ תופקתה רובע קיפסמ הזו ,תודוקנ ועגפו רידאה חוכ ,הנימא הנגה ול ת .תינלטק הקירז קפסל בנגתמ טקשב אוה – ןיחבהל השק ולש היצלופינמה .ןמזה לכ הז תא תרפשמו רתוי חוכ ול שי   .תודובעמ עתרנ אל התא םא ,לוכי התא תושדח תויונמוימ שוכרלו ןויסינ רובצל .עגרכ םהל קוקז התא המכ טילחמ התאו ,ןיטק םג הבוח ןכ ומכ .הדובעה תא השעי םג ונממ ,הדליגל ףרטצהל םתא םאו .הרקמב ומצע תא תוארהל ידכ רתוי בוט לגוסמ תויהלו ,' ה תוכיא תא רפשל לכות ,תונוש .הזה ברקה ירוביג םושיר ,רמייג לכ רובעל תבייחש ןושארה רבדה ,תאז םע

.הפמה iPlayer ברק ירוביג ביבס תענ ,ביואה תא תשגפש ירחא ,רגתאל ןכומ התא וישכע

.יחכונה בצמה םע דחא הנקב רתוי הלא םהירושיכ תא ןיבמ רוחבל לוכי ימ ,םיהולא דוגינ .ןוקרדה לש עויסה לע האירקכ םסק תא שמתשהל לוכי התא ,םעז הברה רובצל התא םאו ,םג

 

לשחק גם