Blade רטנאה

שמות חלופיים:

Igra Blade היזטנפה םוחתמ םיעוריאו רטנאה.

.ףוסה דע חוטב אלו הדונתה לש הזה תחדינה ץראה לש הירוטסיהה .םיערו םיבוט תוחוכ לש המחלמ עבעבמ רבכ הזש םיעדוי קר ונחנא .תוכיתח עבש ולצופ ןפצמה לש תועורזה לבא ,חצונמ יתלב חוכ ןחינ ,ךשוחו רוא תוברח ו .אל ללכו ללכ לבא ,ךשוח יכמות לש םידחפמ ןיידע םה

.יחצנה ךשוחהו והובו והות תליבט תנכסב בוש םלועה יבחר וישכעו ,םקשנ תא ריזחהל ךרד

.רופיסה ךשמה היהי המ יולת ךלש תולועפה ךותמ .ביואה ילייח לש תוברה תופקתהה תא ףקשמה ,רטנאה Blade קחשמה תא קחשל ידכ ץימא

.םיטרפה לש תונומת המכ תוארל לוכי םג התאו ,היואר הקיפרג .הנימי / הלאמש :רתאב םינוויכ ינשב םישחרתמ םה ,העונתה רשאב

.תחטבומ הריירק תחימצ ךכ ,ןמז לכ תוברקב ףתתשהל שי .רתוי תובוט תואצות רובע ןמזב combos ךופהל ידכ תוחתפמה לש הריהמה הריפסה תא דומל

.ןוריטה תא חצנל לוכי ןודאה יכ ,ךלש תוזירזה לש ןורשכו יפואב יולת - קחשמ תודוקנ

:תומוקמ השולשב ,ךלש תומדקתהה תא גיצת םיבכוכה תקולח ,תישענ הדובעה רשאכ .ףסונ חוור ןורשיכה תמר תא תולעהל רזוע הזו ,ןויסינ םמיע םיאיבמ םילשה תואצקה רחא

.הז תא ושעי ,הלימה תוחילש ול ונתינ וליא לבא ,ר'גדוד טמתשמ תאו ןרתח ביוא והז .םיקזח םיביוא דחוימב הביבסב םג ןוחצנ חיטבהל ולש ביוחמהו ןויסינה .ברקה הדשב הב תורחתהל ולכוי םלוכ אלו ,דומחו ןכוסמ הז .ביואה הנחמל ךיפה יתלב קזנ תא ךפוהש המ ,קנע שיטפב שומח אוה יכ ,םיהדמ אוה ולש ח .PvP תוברק-ףתתשהל ,תויחמומו םיבאשמ ,ינשל דחא רוזעל ,הדליגה דיצ יסוב ףרטצה

 

לשחק גם