ברק ידדוש

שמות חלופיים:
.הקיטנמור דיתע :קחשמ ברק ידדוש

.הנתשה אל רבד השעמל ךא ,םילגרומ ונא וילאש ,רהוזה תא לכעל השק םה לבא ,וישכעו םי .ריחמ לכב חוור םיטוהל ,םיאלנ יתלב םיניירבע םתוא םה הלא .רפוכ תרומת יבשב םישנאו היימינפב תוניפס תא תחקל ,ףודרל ,הזיב ,םיגרוה םה .ארונה ןוסא רחאל דיתע לש םיחנומב עיצמו המידק דחא דעצ ךלה היגטרטסאה רנא'זב םידד

.drakoniytsev ינדרמ :תועיס תודגנתהב םידחואמ ויה םה .ךכוש אל םלועל המחלמה תמירג ,עקרקה לע ראשנש המ לכ – ורתונש םינטקה םייאה

.רקויב םלשל ןתינ לובגה תרפה לשב ןכו ,ורייס לכ רוזא .תואמי דומלל ליחתהלו ,םידרומה דחאל ךפה ברקה ידדוש קחשל ידכ

.רוזחשה תדובע תא ליחתהלו בכעל אלש ףידע .ףסכ הלוע םילודג םיבאשמ תשרודה ,השקו ךשמתמ ךילהתה .ךרוצה תא גישהל ךיא תעדל ,םי דדוש התא לבא

.רוקמהמ חוורל םג הצורש ,ביואה תא ףודהל ,ךמצע תא רצייל שי םיבר םיבאשמ .לועפל תויטאריפ יקוח – לע תויחל םיטאריפ םע .ןוטלשה תסיפת תאו ,םיכבוסמ םיקפרמ ,ריהי ,קזח יכה היהי ימ

.ולוכ חטשה תא הסכמ םהלש חווטה ךכ הנגה ילדגמ ירדסמ

.drakoniytsev תוניפסב רקיעב םירתסומ רשא ,םירויצה תא רצייל היגולונכטה תא דומלל

.הלועמ הדובע ללגב חוור ןדבוא תלבק םוקמבו ,םינפ לש ןידעה ןוזיאה תא רובעל דואמ ל

.PVP תוברק תשיג םירשעה תועצהה ירחאו ,םיסרפו תובכרומ תמר ,תונוש תורטמ םע םינייפ

.ולשמ סיסב לע םיחירצו םילדגמה תא םש התא המכ דע רורב ,המיחלה תעב ,ךלש חטשב ביוא

 

לשחק גם