משחק שובב כיתה באינטרנט

                                  Naughty Classroom קחשמ

שובב כיתה (Naughty Classroom):

.רפסה תיבב רתויב תררוסה התיכב ךמצע תא אצומ התא .הזכ ןוירב דמלל לזמ דציכ הרומ .םיצפח לש בחר ןווגמ םע היצקארטניא ,תבלכ ואיבהל ידכ - ךלש המישמה .םידחוימ םיבוליש םישרוד םקלחו ,תינמז וב םילעפומ םירבד שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות