Christmas Biscuits קחשמ

עוגיות חג המולד (Christmas Biscuits):

.ישארה לושיבה לש הגרדהב תודוסיה תא דומלל ךירצ התא זא ,הנוכנ תחראמ תויהל הצור ה .ירוקמ והשמ וכחי דימת םיחרואה לבא ,טושפ םע ליחתהל לוכי התא ?הפי םיעט טיווקסיב םע םכלש םיחרואה תא עיתפהל לוכי התא .דואמ המיעט הגוע גיצי ונלש םיפיטה תרזעב יכ םיווקמ ונא .םירכמו םירבח ,ךלש החפשמ יבורק הברה עיגי אוהו ,הנשה שאר הז ומכ ,תועטל לוכי אל !הייפא ןיהת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות