משחק Hohn חי - המפלט האחרון באינטרנט

                                  Undead Zone - Last Stand קחשמ

Hohn חי - המפלט האחרון (Undead Zone - Last Stand):


.םדא ינב םעפ ויהש םיטנטומו םיבמוז קר לבא ,וב םיראשנ םישנא ןיא יכ ,ןכ םא ,תמ רו .הלא תוצלפמ לש רוזאה תא תוקנל רומא רשא ,חדקאה לע טולשל ולכות .ןתוא דימשהלו םידדצה לכמ תועיגמש תוצלפמל ותוא ןווכל .רבכעה םע לועפל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע