משחק ביתה של השנה החדשה באינטרנט

                                  My New Christmas Town קחשמ

ביתה של השנה החדשה (My New Christmas Town):

.רכ אלל התנתשה ריעב דלומה גח ןמז .תרציש ריעב דלומה גח תא גוגחל םיבשותה תא ןימזמוםיפי םיתבתונבל לוכי התא ,ןטק רפ .תונתמה תא הבזע רבכש ,הטנסו םימיענ םיבשות היההיתובוחרב תכלל ,ריעהלש טושיקותוול