משחק ריצה לביצים באינטרנט

                                  Egg Runner קחשמ

ריצה לביצים (Egg Runner):

.ףיכ ןמוימ קחשמ קיחצמ דואמ .םיציבה תא סופתל ךירצ התא ובש ןשי קחשמ ריכזמש המ .וילא לבקלו רהמ ביגהל ךירצ התא ,הציבה תא לבקל ידכ ,ךפיהל ,הז םושייב .ץירחה תא חותפל ידכ ךירצ התאש המ לכ תא ךל שיש עגרב .תניינעמ רתוי ,השדח המר הלגת ,וב בשת התאש עגרב