משחק העיוור הדייג באינטרנט

                                  The Blind Fisherman קחשמ

העיוור הדייג (The Blind Fisherman):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע