משחק בעיטה חופשיה ליגה באינטרנט

                                  Free Kick League קחשמ

בעיטה חופשיה ליגה (Free Kick League):

.ןישנוע תוטיעב לש הרדסב קחשל הצור התא הבש הנידמה תא רחב .יריל רחביהל םיכירצש םירטמרפה תאו ,רעושה תאו ןגמ םע הבית הארת התא הז ירחא .הרטמ לע הקירז קיפי ןקחשה - טרופי ןורחאה רטמרפה ירחא .רבכעה םע לכ להונמ