משחק אופניים גרעיניים 2 באינטרנט

                                  Nuclear Bike 2 קחשמ

אופניים גרעיניים 2 (Nuclear Bike 2):

.הזה ףרוטמה ץורימב תושעל ןתינש רתויב הבוטה האצותה תא רחא ףדרמב רובע Biker לק אל ול קינעי רשא ,דבוכמ ןוחצנ שוגפל רהממ. .ןוזיאה תא קיזחמ אל התא םא לופנל לוכי התא הבש ,תורגתאמ תוילע תולולת תודירי ,םי .ןושאר םויסה וקל עיגהל אצמתמ עורז