משחק Gears באינטרנט

                                  Gears קחשמ

Gears (Gears):

.םידדובמ תומוקמב יוצרה דויצה תא סינכהל תוריהמבו ןוכנ רמולכ ,ןונגנמ םידבוע םיקל .לבקמ התא תודוקנ תאו ףסכ המכ תחא לע ,ךלש הדובעה תא לבקל ךל רהמ .חולה תומושר תא דירוהל ןתינ ךלש תואצותה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות