משחק Doom Rider באינטרנט

                                  Doom Rider קחשמ

Doom Rider (Doom Rider):

.םחליהל הכירצ ןיידעש רובע םייחב םעפ לש הנורחאה תונמדזהה תא לבק םויה לפא בכור .םויסה וק לע הנושארה תויהל ויבירי לכ תא םידקהל ידכ - הלש המישמה .עונפוא לע הביכר ידכ יחרכה הז .רוביגה רוזעל ידכ ,הילע טלתשהל ,ןכל .םיקודה םיבוביסב ןרמתל ידכ ןמסה שמתשה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות