משחק אומץ פיסיקה באינטרנט

                                  Bowels physics td קחשמ

אומץ פיסיקה (Bowels physics td):

.הרורבו הטושפ היגטרטסא .םיעשורמ םירוצי תא רובשל הסנמ ,הרהנמ ורפחש ,המדאה יקמעמב ה תונשב .הנגה ילדגמ םוקמל ביואה תא בתנל ךרוצ שי ,תאז עונמל יכ .שאה בצקו חווט ,קזנ ,תולע ול שי ,ידוחיי אוה לדגמ לכ .הנתשת ןושארה ברקה ירחא לבא ,לדגמה לש לוזה תא קר ימצעל תושרהל לוכי התא ,םצמוצמ .םימייקה תא רפשלו םישדח םילדגמ תונקל לוכי רשא ,ףסכ לבקת ,בירי לוסיחה רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות