משחק םירורב םילדבה יאטירבלס באינטרנט

                                  Celebrities Clear Differences קחשמ

םירורב םילדבה יאטירבלס (Celebrities Clear Differences):

.תומסרופמה תוריעצה תוינקחשה לש םירויצ ינש ךירעהל לוכי התא .םהיניב םילודג םירעפ ןיידע םנשי ,ההז הנומתה ןושאר טבמב .תונומתה תחא לע האור אל התאש םיטירפה תא תוהזל תוסנלו הדח ןיע ,ךלש ןיעידומה רבח .דואמ זרדזהל ךירצ התא זא ,ןמז דואמ טעמ אוה ךתושרל יכ רוכז .סונוב תודוקנ לבקמ ךנובשח לע םיטירפה לכ תא שפחל התאש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות