משחק גלוג גלוג באינטרנט

                                  Glug Glug קחשמ

גלוג גלוג (Glug Glug):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע