משחק המתמטי טום וג'רי באינטרנט

                                  Mathematical Tom and Jerry קחשמ

המתמטי טום וג'רי (Mathematical Tom and Jerry):

.תניוצמ הביטנרטלא איה יכ ,תפסונ הקיטמתמ טילחהל ןמזה לכ םיצלאנ םירוהו ,יר'גו םו .האלה ריבעהל ,תויטמתמ תואמגוד רותפל ךירצ התא ןאכ יכ םירוהה תא חמשל ידכו םכילע