משחק מלחמת העולם 4 באינטרנט

                                  World War 4 קחשמ

מלחמת העולם 4 (World War 4):


.המר לכ תא תוקנל איה ךלש המישמה .ישוק ירי לש הריחבהיהי קחשמה ינפל .הלשמ םינייפאמ קשנ לכש םושמ ,וז הדוקנל בל םישל ,קשנה גוס תא עובקל ןכמ רחאל .ושארב הרונ לבקמ לש םוצע ןוכיסהזו,תונחה תא ןיעטהל ךרטצת היירי לכ ירחא ,רתויב ה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע