משחק שני לוחם חתולים באינטרנט

                                  TwinCat Warrior קחשמ

שני לוחם חתולים (TwinCat Warrior):


.עוסנל ךל םיארוק ,םימו שא - ונלש תוצימא תומתוח ,המר ירחא המר ,בושו .םויסה וקל עיגהל לוכי אל התא ,הלועפ ךלהמ לכ ךרד בשוח אל התא םא יכ ,ונלש תויומד !םירוחב ,החלצהב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע