משחק 1 סרפסקא םחפ באינטרנט

                                  Coal Express 1 קחשמ

1 סרפסקא םחפ (Coal Express 1):

Shakhtar שיא לשותדובע דואמ ןיידע איה. .ןכוסמ דואמו,הלק הדובעאל הז .רתוי הרכמלתודרוי היה אל קר רבד לכ תושעל ןכומ היהי דחא ילוא ,חיוורהל ידכ השק ך .הזברישי ףתתשמל ךופהלו,הדובעה לש םיטרפ לכ תא תוארל לוכיוהז לכ תא קודבל ךמצעל ת .החלצהו בוט לזמ ?ןכומ ?קפסב התאש וא