Massive War קחשמ

המלחמה מסיבית (Massive War):

.תשק סיסמנ-לש תיתנגה הדוקנ סורהל ךרוצ שי םש ,סובולגה ינפ לע הלודג הדימ הנקב תו .םיסוטמו םיקנט לש תויברק תודיחיב ,ר"יח תויברק תודיחיב חלש .ותוא סורהל ,הדקפמה לא ץורפלו סורהל ךירצש ,וילייח יפלכ קורזי ביואה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות