משחק קריסטל הגולף סוליטייר באינטרנט

                                  Crystal Golf Solitaire קחשמ

קריסטל הגולף סוליטייר (Crystal Golf Solitaire):

.ףיכ רטילוס תיבב היתורבח םע קחשל רכזנו םיסיטרכ לש השדח הסיפח תינק הנורחאל התא .םינוש םימרז לש םיפלק ףוסאל זאו רזפתהל ךירצ התא קחשמה לש יאנתה יפ לע .תוכחל םילוכי ולאו ,םינושאר םיסיטרכ איצוהל ןתינ המ בושחל ןמזה לכ ךרטצנ .ךלש ןמזהו בלה תמושת גופסי הז ךיא תוארלו ליחתמ קחשמ