Final Ninja קחשמ

Ninja האחרון (Final Ninja):

.רובעל ידכ םיצח ישקמב שמתשה .ספטלולבחה תא תוריל ידכ רבכעה ןצחל תא קזחהו ץחל - םיבכוכ קורזל ידכ רבכעה לע ץח .ילילפ טבשדימשהל הבושח המישמעצבל בייחשה'גנינהאוה התאש ינפל .םיביואה תא דימשהלוםיהובג םילושכמ לע ספטל ול רשפאתש,ולש רוביגה לש המיחלה תויונ .תופסונ תומחלמלדויצ לש בחר ןווגמ שוכרל ךל םירשפאמ םה ,םכרדב תוליבח ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות