משחק 2 ' גנרוא יוסיכ באינטרנט

                                  Cover Orange 2 קחשמ

2 ' גנרוא יוסיכ (Cover Orange 2 ):

.הדגנ תינרתחה רוחשה ןנעהלבא ,שמשה תחת םידדצ ףילחהל הטילחהש ,ירפ תויומד לש העוש .םירוביגה תא סורהל לוכישןוחט םירוחשה םיצוקה - הדיריבןסחמוהניגהלעמ הפע תעל תעמ .םירחא תוריפוםיזופתל םיקצומ תוגג םע םיתב תונבל םירחא ץעמ םיטירפוםיפות םע .רבכע :קחשמה לש הטילש