משחק עונש באינטרנט

                                  3G Free Kick קחשמ

עונש (3G Free Kick):

.לגרודכ ןישנוע תוטיעב 10 תושעל ךל היהי הז טרופס קחשמב .ףולא תויהלוחצנל לוכי התאש הרטמ דוקינ םימעפ 10 קר !ךלש דואמ הלוחוךלש קחשמה תא בורקמ הפוצ ןוידטצא .ףע רודכהובש רבכעהלש ןוויכה תא רוחבל ךרוצ שי לוג עיקבהל .ףע רודכהשטעוב תויהל ולכות ובש קוידב הדוקנ רוחבל - אבה בלשה .ךלש ץבשה לש חוכה תא עובקל ידכ ילאמשה רבכעה ןצחל לע הציחל לש ךרואה תאו חוכה תא .ףועל לוכי אל רודכהושלח תויהל לולע הכמה רחאל