משחק השומן מריו באינטרנט

                                  Clinically Obese SMB קחשמ

השומן מריו (Clinically Obese SMB):

.וירמ הנוזתה םסרופמ רוביג לש תועפשההלש תעזעזמ הנומתהפצמ התא הזה קחשמב .לאמשל ןימילרובעל קר לוכי אוהו,ושארב ןהנהמ קר ךלוה אוה ץופקלםוקמבש ךכ ןימשה או .םיצחהדרשמ