משחק מנעול עמיד באינטרנט

                                  Sand Castle קחשמ

מנעול עמיד (Sand Castle):

.םיהמ םיביוא ידי לע הפקתוה הריטב .םייקנע םיעלס הרוישחדקאב שמתשהל הנגה לש תוניפסה תא ףוקתת התאש היינש לכ .עקש אוהש ךכ ,ןוליסבםיקיודמ םיטיהל המכרסח ,ללכ ךרדב .יברמ סרהללולסמהלש הדוקנהורודכה לש ןוכנה חכה תא רחב