משחק התקפת קסם באינטרנט

                                  Attack To Magix קחשמ

התקפת קסם (Attack To Magix):

.שיבכע חצנל ניוו תונב לש חוכב שמתשה .תוערה תוצלפמה לכ לש םוסקה םלועה תא ררחשל וטילחה הלא הרוטקירק תויפ .הלטסו הרולפ ,אסומ ,Layla ,םולב לכ הנה .לפואה תוחוכ ינפמ םלועה תא ררחשל םהל רוזעל .םיביואה דגנ דחא ידוחיי ולש הרענ לכש יטסטנפ קשנב שמתשהל .תוריהמב ביואה תא תוכהל התיבשה חוכ רתוי תגשה