משחק Crazy Castle באינטרנט

                                  Crazy Castle קחשמ

Crazy Castle (Crazy Castle):

.םוניהיג ףלשש ,םידש ידי לע ףקתוה הכלממה לע Citadel - םדקתהל םהל רשפאמ וניאש ןורחאה לושכמה היהי הז. .קשנב שמתשהל ךילע ,הדוצמה לע רומשל ידכ .המזלפ יעלקמ ,ריווא יבור ,רזיל םיילנויצנבנוק םיבור ןוגכ ,יניצר רתוי קשנ תונקל .הדוצמה תא ןקתלו תשומחתה תשיכר תא חוכשל בייח אל התא ,תולעה בושיח תעב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות