משחק Crazy גנטסומ באינטרנט

                                  Crazy Mustang קחשמ

Crazy גנטסומ (Crazy Mustang):

.קנעה וקנורב - לולת ץירמ דואמ גהנ ומכ שיגרהל לוכי התא הז אלפנו ןיינעמ קחשמ תוכ .ולש ןחבמה היהת התאו ,הלא תוביסנב הזו ,רתויב םיינוציקה םיאנתב הנוש הז פי'ג .רדהנ לולסמ אוה ,רעיה תפש לע אצמנה ,קנע רפחנש רוב .טולשל ידכ תדלקמב םימח םישקמב שמתשה .הלעתה ךותל הלפנ וא הלטב אל ךלש תינוכמה יכ הדבועה לעו לולסמה לע ןיע חוקפל !ןיינעמ ץורימ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות