משחק יוצר רמה באינטרנט

                                  Level Editor קחשמ

יוצר רמה (Level Editor):

.קחשמה תמר לש ינש הצקב ומקומי רשא ,הרקיה תותלד לא ךרד תונבל ךרטצת הזה קחשמב .קולב לכ לש םינייפאמה תא יולת היילע וא ריבעהל ןתינ רשא ,תעצומה תודיחיה תחא איה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות