משחק צאו מהחדר הוורוד באינטרנט

                                  Escape pink room קחשמ

צאו מהחדר הוורוד (Escape pink room):

.שוטנה ןולמה רורפב דחאב אבחתהל ךירצ התאו ךתוא תשפחמ הרטשמה .הרטשמה תא קיבדהל התאש ינפל ונממ לבקל תנמ לע ךלש םירבדה לכ תא הלש דורווה רדחב .רדחב רבד םירוזפה ףוסאלו אוצמל ידכ - ךלש המישמה .הטימל תחתמ קר אל םירתסומ תויהל םילוכי םה יכ ,םייולג תומוקמב קר אל םתוא שפח
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות