משחק גיבור של טרוי באינטרנט

                                  Trojan Hero קחשמ

גיבור של טרוי (Trojan Hero):

.ץימא היורט תמחלמ לש דיקפתה תא קחשל ךירצ התא הזה קחשמב .ותוא םיפקותש םיביוא לש לודג רפסמ סורהל ךרטצי ימ .םישומח םיביוא לש בר רפסמ םיעיפומ םתאש ינפל .הזה קשנה תרזעב םלוכ תא סורהל שרדנ התא .אבה בלשל רובעת זאו ,ךתוא ףוקתי יכ םיביואה לכ תא דימשהלו ינפל העבקנש המישמה םע .הזה קחשמב ךלש תומדה בצמ תא גיצי רשא ,בלב םקוממ היהי קחשמה לש ןוילעה קלחב .זוז = םיצח .= A הפקתה D = הנגה.
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות