משחק הפירמידה סוליטר באינטרנט

                                  Pyramid Solitaire - Ancient Egypt קחשמ

הפירמידה סוליטר (Pyramid Solitaire - Ancient Egypt):

.רייטילוס - םיירלופופה םיקחשמה לש ירמגל שדח יוניש תוארל ידכ הקיתעה םירצמ לא תו .ןוכנה רדסב םיפלקה לכ תא םישל - ההז ראשנ תירצמה הסרגב וליפא קחשמה לש תוהמה .וז הדימריפ לש תופמ תרוצב ךורע קחשמה חטש לש וז הסרגב קר .קיתע ירצמ םעט לש הזה רדהנה קחשמה רבוחמ רתוי וליפא הז
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות