משחק עמקה טבמוק באינטרנט

                                  Mascot Kombat קחשמ

עמקה טבמוק (Mascot Kombat):

.בוט לזמ איבהל ךירצ הלש עמקה הזש ןימאמ תווצ לכ ?הז םאה לבא ?םיידוה םינזרג יחל תמודא וא רשנ חדקא ,גניקיו ברח וא יקנעה םירפט vzyarennoy טור .םיקולב םוקמ ,תותיבשל A, S, D ,זוזל ידכ םיצחה ישקמב - תוחתפמ המכ דומלל ךירצ הת .חצנל םתוא בלשל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות