משחק טו-95 באינטרנט

                                  TU-95 קחשמ

טו-95 (TU-95):

!םימשה לש יפוסניאה לוחכה ,םימוצעה םיבחרמה !שפוח !ךלש המשנה לש םיביסה לכ ידי לע שגרומ תויהל בייח הז .הגהה דיל התא רשאכ תולגל תוסנל לוכי התא לבא ,םימשה ךותל הובג םמורתמו השקה המדא .וז תידוחיי תונמדזה ךל שי םויהו .םימשב דואמ ןימא הרובחת יעצמא אוה יכ חיכוהש ,TU-95 ,רזבואמ ,דחא סוטמ דוע​​ קר הי !וישכע יחרכה הזו ,ביואה תודמע דגנ תיאבצ הלועפב אלמ ןפואב וב שמתשהל לוכי התא זא ! עקרקה לעמ םירטמוליק תואמ יולת היהי ךלש תוחיטבה ובש ,ךלש שדחה תכתמה רבחה םע
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות