משחק הבדלים בייצו באינטרנט

                                  Beach difference קחשמ

הבדלים בייצו (Beach difference):

.יניקיבב תורוחב אלמ ,ףוחה לע םילדבהה תא שפח .הוולי קר ישילשהו ,ולש בלכה םע קחשל ינשהו ףוזש דחא ,ולש הדובעה תא השוע לכ .םתוא אוצמל ךירצ התאו ,תונומתה יתש ןיב םילדבהה תא םירתתסמ םה - דחא רבדב םידחוא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות