משחק Snyper יסקופ טריפ תוירי באינטרנט

                                  Foxy Snyper Pirate Shootout קחשמ

Snyper יסקופ טריפ תוירי (Foxy Snyper Pirate Shootout):

!חוטב אל אוה ךידעלב םיב .החונמ רסח רבד ובש ,ידמ ,םיה - םויה .תופוסה לע םירבדמ אל ונחנאו .םולכ דחפמ ןוטפנ !םיטאריפ םתוא ןיינע לוכה הז !םלועה לש םימה ימוחת לכב דירחהל םיפדורש םיימי םיבאז !שאו ,רזיל תנווכ םע ולש קנעה םיפלצה הבור רובע סופתל תוריהמב !בוט לזמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות