משחק כלבי Generator באינטרנט

                                  Mutt Maker קחשמ

כלבי Generator (Mutt Maker):

.ןפוד אצוי בלכ תריציב דקמתהל וכרטצי םעפהו ,תונומת לש בחר ןווגמ רוציל םיבהואש ה .ץראה רודכ ינפ לע קר תמייקתמ איהו ,יעזגה לכ דמוע םכתושרל .םהיניע תואר יפל עזגב םיניינועמ םתאו תונבל תוסנלו ףוגה לש םינוש םיקלח ורחב ?תוימדקה וילגר הוואווי'צ לגתסהל תילגנא ליינפס רקוק לש תוירוחאה םיילגרה םא הרקי .היצטומ םירוצימ ךתוא ארב לבקל לוכיש עדוי התאו דחיב לכה םישל הסנ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות