משחק עזג רייצ באינטרנט

                                  Draw race קחשמ

עזג רייצ (Draw race):

.תולק הנייהת אל היינש ףא הליחתכלמ חצנל ידכ לבא ,הזה רינרוטב תוציר עברא קר .דואמ םיקזח םידגנתמה יכ ,ילמיטפוא לולסמ םהלש תונוכמה תוארהל תונמדזה ךל שי ,לכה .דגנמ דומעל לוכי וניא רישכמהש רייצל הבש תוריהמה תא תונשל - הרהזא אוה תעדל ךירצ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות