משחק הו פין טונג-Racer באינטרנט

                                  Ho-Pin Tung Racer קחשמ

הו פין טונג-Racer (Ho-Pin Tung Racer):

!ןיפ-וה ?אוה ימ עדוי התא !יתואיצמ אל בינגמ רוחב הז !הלומרופ לש בכור אוה !לפלפ דוע !ןיסמ עיגמ אוה !יתימא ףולא אוהו !עדוי התאש ךכ ,םלועה לכו ,ףולא אל איה ןיסו !רכאמוש לאכימ ףולא קעוצ םש לכ !לכה הז תויוטש !רכאמוש יכ ןורחאה אשונה !ןיפ-וה !יתימא ףולא ,הז הנה !תחא הצורמ הלומרופ לש םלועה תופילאב קלח תחקלו הב ףרטצה .גונעת קר לבקלו הלא םיפולא םע קחשל קר .םיבוטבש בוט התאש םלועל חיכוהלו תופילאב תוכזל !בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות