משחק מוטס באינטרנט

                                  Airborne קחשמ

מוטס (Airborne):

!תאזה תונמדזהה תא םיקפסמ ונא ,םינולב תיבב הקטגור ירי יבהוא לכל !ןושאר טבממ הארנ התאש לככ בורק וסוטי םירודכה תא יכ ,ךירצ התאש יכו ,דואמ קוחר ם !רינרוטה לש ףוסב שממ תוארל לוכי התא יכ ,ךלש תואצותה היהי טלתשהל דועו רסחת התא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות