משחק סטיץ הטיקי קערה באינטרנט

                                  Stitch Tiki Bowl קחשמ

סטיץ הטיקי קערה (Stitch Tiki Bowl):

.גנילואב טרופס קחשמ התא הזה קחשמב .רפת - רז רבח וליל ךל היהי רודכה תא םוקמב .הנוכנה הדמעה תא סופתל ידכ חוור ץחלו ,דצל דצמ עוני רפת שאר הליחתב .ןוכנל האור התאשכ תונותיעה חוור שקמ ,ןורקיעה ותוא םע שארב עיפוי םלוסה זאו .םינקחשה לש הלאקסה לע ילאמיסקמה חכה תא סופתל רשאכ חוור שקמה תפקתה לע ץחל בוש , קחשמהמ תונהיל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות