משחק אלוהים של המלחמה באינטרנט

                                  God of War קחשמ

אלוהים של המלחמה (God of War):

.ךרד התואב רבד לש ופוסב םילולע םיבר ומכ םישנא הברה ךכ לכ וגרהנ כ"הס המחלמה .ברחה םע תאצל בייח ןכמ רחאלו וז העפות עונמל ןתינ Invoke םולשב בירה תא בשייל תחטבהו םימד תוכיפש דוע אל הצור התא יכ ריבסהלו המחלמ .ולש הריחבה תא תושעל ול הנרוזעת ךלש םילימה ילוא B, N, M = הזוזת = םיצח תפקתה.
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות