משחק מפעל צל באינטרנט

                                  Shadow factory קחשמ

מפעל צל (Shadow factory):

!הדובע בצמב ןיידע שי ובש ןשיה לעפמה לש םינוש םירוזא רובע האחמהה תא תולבל טילחה !ומצע בכורה תא םג ומכ ,תינוכמה קיזי אל יכ רשפאה לככ תונידעב רתויב ןכוסמה םוקמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות