משחק ליטל גלגלים באינטרנט

                                  Little Wheel קחשמ

ליטל גלגלים (Little Wheel):

.חומ שי םיטובור םג .קחשמה תא םילשהל ידכ רתוי יעוצקמו רתוי בוט ירשפא אוהש יפכ יחרכהו בושח תמאב ךל .םש השעי ךל בושחו יחרכה הזש ןיבת תמאב התאו הארי קחשמב קר אוה .םותס יובמל סנכיהל לאו האיציה לא עיגהל לכויש ידכ טובורה תא קיזחהל ךרטצת םשו הפ