משחק ביאו םדא לש גלש דלומה גח תרודהמ באינטרנט

                                  Adam & Eve Snow Christmas Edition קחשמ

ביאו םדא לש גלש דלומה גח תרודהמ (Adam & Eve Snow Christmas Edition):

.דלומה גח ץע םדאמ השרד ,השדחה הנשה יגח תוברקתה תא השיגרהש ,הוחו .תיבל ינצוק ץע דימ רוסמל השרדו תינשקע התייה ותרבג ךא ,והשמ שפחלו .הצרש לככ ,שיבכל תאצל ךירצ היה םדא ,שארל סנכיהל אל ידכ .םילושכמה לכ לע רבגתהל ול רוזעו הרבח וילע רומש .ךלש האצמהה תאו ךלש ןויגיהה תא אלא ,רוביגה לש תוזירזהו חוכה תא ש .ךרדה תא ול תונפל .השדח המרל תוריהמב ותוא רובעי רוביגהו ץחל ,םניחב אוהשכו .Adam & Eve לש גלש דלומה גח תרודהמ םע חמשת הוחו חושאה תא גישהל ל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות