משחק תירפכ המולעת באינטרנט

                                  Countryside Mystery קחשמ

תירפכ המולעת (Countryside Mystery):

.םיאצמנ םידספהה לכ אלו םיצור ונייהש הממ רתוי ההובג תורידתב הרוק .הפיטח ןבומכו יופצ יתלב תוומ ,תילאנב החירב ,ןורכיז ןדבוא ,הבוט א .תובקע אלל םימלענ םירחאו ,המ ןמז רחאל םירחא ,תוריהמב םיאצמנ םקלח .ילימא םתינייחא תא םישפחמ לורקו ןאירב :ונלש םירוביגה .ריעב םתיא ראשיהלו רפכהמ אובל הכירצ התייה איה .העבקנש העשב העיפוה אל הדליה לבא .םימי רפסמ רחאל קר חתפיי קיתה םש ךא ,הרטשמל ונפ םה .ירפכה ןירותסמב הזה קיתה תא ךמצע לע לבקתו דימ שפחל ליחתהל לוכי י
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות